Home » Tabulky » Zkoušky prováděné v laboratořích CKL na základě vyžádání zákazníků podle platné legislativy

Vysvětlivky

Poznámky

Zkratka Popis
stěr/výtěr1 obyčejný dakronový tampon bez média
stěr/výtěr2 obyčejný dakronový s médiem (eSwab, VTM)
statim vzorky doručené do laboratoře do 12:00 budou vyšetřeny tentýž den, ostatní následující pracovní den
statim včetně so, ne vzorky jsou vždy vyšetřeny urgentně také mimo pracovní dny
Ag antigen
AGLU aglutinace
AI antibody index
AGSELP elektroforéza v agarózovém gelu
BAL bronchoalveolární laváž
CAPL cytogenetická analýza periferních lymfocytů
CH test komplementu hemolytický
EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová
ELISA enzymová imunoanalýza využívající imunosorbent
FEIA enzymová imunoanalýza s fluorescenční detekcí
FLOWCYT cytometrie průtoková
FPIA fluorescenční polarizační imunoanalýza
GBS streptokoky ze skupiny B
GO Neisseria gonorrhoeae
HGE lidská granulomatózní ehrlichióza
IA index avidity
IB imunobloting
IF (NIF) nepřímá imunofluorescenční mikroskopie
IMUELP imunoelektroforéza
IMUFIX imunofixace
IP index pozitivity
IU/ml mezinárodní jednotka na 1 mililitr
KFR komplement-fixační reakce
KO dif KO s 5 parametry na analyzátoru
LATEXAGL aglutinace latexová
LineDot Line/Dot analýza
LTCELL kultura dlouhodobá tkáňová
LUM luminometrie
MAM měření metabolické aktivity
MEIA enzymová imunoanalýza na částicích
MICROS mikroskopie
MOP mikrobiální obraz poševní
Multiplex v jednom stanovení získáme výsledky pro více analytů
NEPHEL nefelometrie
NRL národní referenční laboratoř
PBFCA (ALBIA) průtoková cytometrie využívající mikročástice
PCR polymerázová řetězová reakce
OCH test test hemolýzy hovězích erytrocytů
TBC tuberkulóza
TSST toxin syndromu toxického šoku
TURB turbidimetrie
TV Trichomonas vaginalis
VNT virusneutralizační test
VTM virologické transportní médium
WB Westernblott
Vyšetření Poznámka
Diagnostika bakteriálních nákaz

U tekutých materiálů je vždy provedeno mikroskopické vyšetření (s výjimkou močí, u kterých se provádí mikroskopie pouze na vyžádání!).

Doba odezvy:

  • předběžný výsledek po 18 - 24 hod. kultivace
  • konečný výsledek závisí na růstových vlastnostech mikrobů a na tom, zda se jedná o čistou kulturu nebo směs bakterií

Diagnostika mykotických nákaz U tekutých materiálů je vždy provedeno mikroskopické vyšetření .
Diagnostika TBC Materiál na TBC a mykobakteriózy odebírat do předepsaných odběrových souprav – tekutý materiál do matných sterilních zkumavek o objemu30 ml
nebo kontejnerů o objemu 120 ml (moč, pleurální punktát). Stěry a výtěry odebírat na suché tampony bez transportního média.
Diagnostika parazitárních nákaz Možno předem konzultovat další případně i u nás neprováděná vyšetření, zejména vyšetření bioptických materiálů, vyšetření na trypanosomózu a leishmaniózu,
filariózy,trichinelózu, svrab.
Laboratoř dodá na požádání: odběrové soupravy na roupy, případně nádobky na odběr stolice, transportní půdu na Trichomonas vaginalis a kvasinky
včetně tamponu a sklíčka na nátěr.
POZOR - malárie: kapku a roztěr provést nejméně dvojmo, kapku roztáhnout a míchat rohem sklíčka asi 20 vteřin, roztěr jako na diferenciální krevní obraz.
Humorální imunita - specifické IgE Požadované specifické alergeny označujte kódem podle nabídky. Označování alergenů kódem umožní jednoznačnou volbu alergenu a odstraní možná nedorozumění.
Text kódu je nejkratší a přesná informace o alergenu, resp. směsi alergenů. Pokud u alergenů léků neuvedete kód, vypište generický název a ne firemní.
Pokud se vyskytnou speciální požadavky, kontaktujte laboratoř (spektrum alergenů je neustále rozšiřováno dle požadavků kliniků).

Phadiatop - screeningový test na atopickou alergii. Obsahuje směs přibližně 40 alergenů všech skupin inhalačních alergenů (zvířecí srst, roztoči, pyly trav, stromů, keřů
a plevele). Při pozitivitě Phadiatopu doporučujeme sérum pacienta roztestovat. Je nutné uvést požadované alergeny. V případě pozitivity Phadiatopu a zároveň požadavku
na roztestování bez konkretizace provedeme automaticky vyšetření tohoto spektra alergenů: E1, E2, E3, D1, MX1, TX9, GX9, WX3.

FX5 FEIA: směs základních potravinových alergenů metodou FEIA: vaječný bílek (F1), kravské mléko (F2), ryby (treska – F3), pšeničná mouka (F4), podzemnice olejná (F13),
sojové boby (F14). Při pozitivitě FX5 doporučujeme sérum pacienta roztestovat. Je nutné uvést požadované alergeny. V případě pozitivity FX5 a zároveň požadavku
na roztestování bez konkretizace, provedeme automaticky vyšetření tohoto spektra alergenů: F1, F2, F3, F4, F13, F14. Pozor: složení alergenů ve směsích FEIA a ELISA
i u totožných názvů vždy nesouhlasí!

Seznam alergenů s kódy
Uživatelské jméno: klinik Heslo: klinik Všechny alergeny uvedené v tomto seznamu jsou dostupné na alergeny.dynex.cz

Seznam alergenů v panelech multiplexových testů pro stanovení sp. IgE Optigen - panelové testy
název zkoušky metoda odběrový materiál (primární vzorek) provádí se min. doba odezvy kontakt

Cytogenetická analýza
periferních lymfocytů
(CAPL)

Součást preventivních prohlídek
u profesionální expozice
mutagenům a karcinogenům
 

Sterilní heparinizovaná krev
 

po, út
případně dle telefonické domluvy

2 - 8 týdnů

RNDr. Karel Koudela, CSc.
541 421 230
734 526 909

RNDr. J.Šikula
571 414 241
608 411 467

Stanovení dezinfekční
účinnosti suspenzní
mikrometodou

Stanovení účinnosti dezinfekčních
prostředků na kontrolní sbírkové kmeny.

Vzorek: 50 ml originálu
dezinfekčního prostředku a 50 ml
naředěného dezinfekčního
prostředku v místě použití.
Doručit v den odběru
po předchozí telefonické dohodě.

po - pá

RNDr. E. Pazdziora, CSc.
596 200 355
Mgr. P. Hradská
596 200 227

Ověření účinnosti
dezinfekčních prostředků
na epidemiologicky
významné kmeny
nemocničních bakterií

Stanovení účinnosti dezinfekčních
prostředků na kmeny vyvolávající
nozokomiální nákazy.

po - pá

RNDr. E. Pazdziora, CSc.
596 200 355

Mgr. P. Hradská
596 200 227

Stanovení dezinfekční
účinnosti suspenzní
mikrometodou a
testování dezinfekce
v praktické aplikaci

Posouzení účinnosti přípravků
používaných k dezinfekci
zdravotnických prostředků,
manipulačních ploch, povrchů a rukou.
Zhodnocení technologických postupů
mikrobiologickými otiskovými
a stěrovými metodami.

Vzorek: odběr originálního roztoku
nebo pevné substance
(50 ml nebo 50 g).
Odběr ředěného roztoku
v pracovní koncentraci (50 ml).
Plastové širokohrdlé uzavíratelné
nádobky. Doručit do laboratoře
v den odběru.

po - pá

RNDr. E. Pazdziora, CSc.
596 200 355

Mgr. P. Hradská
596 200 227

Vyšetření vzorků
prostředí (vody,
zařízení pro distribuci
a uchovávání vody)
na přítomnost
mykobakterií

Kultivační vyšetření vzorků z prostředí
dle vyhlášky 262/2004 Sb. v platném
znění (o hygienických
požadavcích na pitnou vodu).

Vzorek:
voda - 1 litr v dobře těsnicí láhvi.
Stěr - 6 stěrových tamponů.
Odběrové soupravy (sterilní lahve
a stěrové tampóny) možno
po předchozí telefonické dohodě
vyzvednout v laboratoři spolu
s pokyny a žádankou.
Dodání vzorků předem telefonicky
domluvit.

po - čt

Vyšetření
uzavřeno
po 9 týdnech.
Výsledek: druh
mykobakteria
+ počet kolonií
tvořících jednotek
(KTJ).

Mgr. V. Ulmann
596 200 144, 220

A.Kráčalíková
596 200 220

Odběry primárních
vzorků z ploch, povrchů
a předmětů
ve zdravotnických
zařízeních

Provedení stěrů a otisků.

Odběry provádějí pověření
pracovníci ZÚ se sídlem
v Ostravě.

Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317
229. 320
Mgr. P. Hradská 
596 200 227

Mgr. Jana Pánková
Brno 541 217 133
 

Kultivační kontrola
kontaminace
nemocničního prostředí
kvalitativně v Clausenově
médiu

Kultivační vyšetření stěrů a otisků.

po - pá

Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317
229, 320

Mgr. Jana Pánková
Brno 541 217 133

Kontrola kontaminace
prostředí
ve zdravotnických
zařízeních - kultivačně

Kultivační vyšetření stěrů a otisků.

po - pá

Mgr. E. Krejčí, Ph.D.
596 200 317
229, 320

Mgr. Jana Pánková
Brno 541 217 133

Zhodnocení účinnosti
mycích a dezinfekčních
automatů
Požadavek vyhlášky 195/2005 Sb.:
Myčka zdravotnických prostředků
prověřovaná chemickými
testy a bioindikátory.
po - pá RNDr. E. Pazdziora, CSc.
596 200 355
Měření v čistých
prostorách
Posouzení kontaminace vzduchu
v prostorách deklarovaných tříd čistoty
podle normy ISO 14644 -
a vyhlášky MZ č. 6/2003 Sb.
Měření aeroskopem a laserovým
čítačem částic .
po - pá RNDr. E. Pazdziora, CSc.
596 200 355

Mikrobiologické vyšetření
filtrů z hemodialyzačních
přístrojů

Kultivační vyšetření na sterilitu filtrů
z hemodialyzačních přístrojů.

po - pá

RNDr. E. Pazdziora, CSc.
596 200 355

Kontrola kvality praní
prádla a zacházení
s prádlem
ze zdravotnických
zařízení a z ústavů
sociální péče

Stěry, otisky z prádla, voda z pracího
cyklu.

Součást certifikace prádelen.

po - pá

RNDr. E. Pazdziora, CSc.
596 200 355

Testování stíracího a dezinfekčního účinku dezinfekčních ubrousků na pevných neporézních plochách

Praktická kontrola dezinfekce manipulačních ploch

po předchozí telefonické dohodě

po - pá

RNDr. E. Pazdziora, CSc.
596 200 355

Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku

Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny.

Vzorek: 200 ml originálu dezinfekčního prostředku. Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě.

po - pá

Mgr.L. Porubová
596 200 400
409

Stanovení sporicidního, baktericidního, fungicidního nebo protikvasinkového účinku chemických dezinfekčních přípravků (kvantitativní zkouška s použitím suspenze nebo kvantitativní zkouška na nosiči)

Stanovení účinnosti dezinfekčních
 přípravků na kontrolní sbírkové kmeny.

Vzorek: 50 ml originálu dezinfekčního prostředku a 50 ml naředěného dezinfekčního prostředku v místě použití. Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě.

po - pá

RNDr. E. Pazdziora, CSc.
596 200 355

Mgr. P. Hradská
596 200 227

 

Kvantitativní zkouška s použitím suspenze a na nosiči ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků

Stanovení účinnosti dezinfekčních přípravků na kontrolní sbírkové kmeny.

Vzorek: 50 ml originálu dezinfekčního přípravku a 50 ml naředěného dezinfekčního přípravku v místě použití. Doručit v den odběru po předchozí telefonické dohodě.

po - pá

Mgr. V. Ulmann
596 200 144
220

Stanovení účinnosti fotokatalytických nástřiků a nátěrů s nanočásticemi oxidu titaničitého aplikovaných na plochy ve zdravotnických zařízeních a ústavech sociální péče (vyhl. 306/2012 Sb.)

Zhodnocení antimikrobiálních účinků nanočástic mikrobiologickými a chemickými metodami

Vzorek: plocha podkladu, na nějž byla nanesena hmota s fotokatalytickým účinkem

po - pá

RNDr. E. Pazdziora, CSc.
596 200 355

Mgr. P. Hradská
596 200 227

Průkaz tvorby biofi lmu na zdravotnických prostředcích a pomůckách použitých u pacientů, vyšetřování jeho vlivu na epidemiologicky významné kmeny bakterií a kvasinek a testování odolnosti biofi lmu k používaným dezinfekčním přípravkům

Christensenova metoda a standardní testovací metoda podle normy ASTM E 2799-12 Vzorek: odběr z použitých zdravotnických prostředků a pomůcek do kultivační půdy

po - pá

RNDr. E. Pazdziora, CSc.
596 200 355

Mgr. P. Hradská
596 200 227

Tisk stránky do PDF

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz, Datová schránka: pubj9r8, Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396